חיפוש באתר

טפסים

הסכם השתתפות בצהרון שנת פעילות תשע"ח 2017- 2018 -

הנחיות למילוי הטופס:

אני החתום מטה מסכים בזאת לתנאי ההסכם הבאים:

 1. הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים בתאריכים: 03.9.17 ועד 30.6.18 (במידה ולא יהיו שינויים במשרד החינוך).              

למעט בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות שיינתן בתחילת השנה (שעות הפעילות בחופשה הן מ - 7:45  עד 16:00).

2. פעילות קיץ תתקיים בחודשים יולי-אוגוסט ובגינה ייערך הסכם נפרד ותתבצע גבייה בנפרד.

3. העשרה – יינתן חוג העשרה אחד מידי שבוע.

4. החזרה מהצהרון תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה. מסירת ילד/ה לאחר תאסר, אלא, אם ינתן לכך אישור בכתב מההורים.

5. כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהצהרון לאחר השעה הנקובה תחשב כאיחור. הורה שאיחר יגבה ממנו סכום של  10₪ . החל מ- 15 דקות איחור30 ₪  בתשלום החודשי.

6. השתתפות לחודש  800₪. התשלום יבוצע לעונה למפרע מחודש ספטמבר ועד יוני.

בכל הנוגע לחודש הראשון לקבלת ילד לצהרון ולחודש זה בלבד יחולו ההסדר הבא:

      * ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש – יחויב בתשלום מלא.

      * ילד המתקבל לצהרון בין ה-15 לחודש ועד ה-30 לחודש – יחויב ב 50%

 מהתשלום לאותו חודש.

7. תשלום עבור חודש ספטמבר מהווה מקדמה שלא תוחזר מכל סיבה שהיא.  בקשות לביטולים תוגשנה בהתראה של 30 יום מראש בכתב. בקשת ביטול חייב בתשלום עבור החודש העוקב לחודש שבו הוגשה הבקשה (הילד/ה יהיו רשאים לשהות בצהרון בחודש זה).  לאחר תאריך 28/02/2018 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ולא יתאפשר החזר כספי .

 8. העמותה תהייה רשאית להחליט שלא להפעיל אתהצהרון במתכונתו הנוכחית ו/או לא להפעיל בכלל צהרון במידה ויהיו פחות מ – 25 משתתפים בצהרון.

 9. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון אם הילד/ה לא חש/ה טוב, ובכלל זה חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, או כל מחלה אחרת וכי החזרת הילד/ה לצהרון בית ספרי מותנית באישור רפואי מהרופא המטפל המעיד שהילד/ה בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם בזאת כי חובה על ההורים להגיע מייד עם הדרישה לאסוף את הילד/ה שחולה ו/או לא מרגיש טוב.

10. בכל מקרה של העדרות הילד/ה מהצהרון ישולם מלוא תשלום ההשתתפות בגין תקופת ההיעדרות.

11. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי את השתתפותו של ילד/ה מפאת חוסר התאמה, בעיות התנהגות וכו'.

12. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי שכר הלימוד בצהרון במקרה של התייקרויות חריגות.

13. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, תהיה העמותה רשאית להפסיק את פעילות הילד/ה בצהרון לאחר מתן התראה של שלושה ימים.

14. להסכם זה מצורף נספח.

ולראייה באנו על החתום
נספח פרטי רישום והצהרת בריאות
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד בצהרון.
3. הנני מתחייב להודיע לאחראית באופן מיידי על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי.
1
4. במקרה של חום גבוה הנני מתחייב לבוא לקחת את בני/בתי במהירות האפשרית.
אישור לשעת חירום- עזרה ראשונה ופינוי לבית החולים
עלולים לקבל טיפול חירום על-ידי איש החינוך האחראי בצהרון. כמו כן, הנני מאשר פינוי בשעת הצורך לבית החולים במכונית או באמבולנס, על-ידי אחד מצוות הצהרון. הפינוי ייעשה עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של הצוות.
פרטי רישום:
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל הנתונים שנמסרו נכונים.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
צרו קשר:
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118807
  • פקס: 04-6685274
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • אייקון גוגל
מתנסנט