חיפוש באתר

טפסים

רישום לחוגים 2017-2018 -

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי רישום לחוג תשע"ח– פנאי העיר חדרה

אני החתום מטה מסכים לתנאים הבאים;

1. פתיחת וסגירת חוג מותנית במספר נרשמים. 

2.  ההנהלה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל החוג כולו, ימי הפעילות וכו'. 

3. במקרה של ביטול החוג במלואו על ידי ההנהלה יוחזר הכסף לנרשמים.

4. משפחה החייבת כספים לעמותה לתרבות הפנאי, לא תורשה להשתתף בחוג.

5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 10 ₪ .

6. פנאי העיר חדרה אחראית על ילדי החוג המשתתפים בחוג, בשעות פעילות החוג בלבד.

7. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של החוג.

8. לפנאי העיר חדרה שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות החוגים בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.

9. ידוע לי כי פעילות פנאי העיר חדרה מצולמת ואני מאשר/ת בחתימתי את פרסום תמונות בני/בתי בערוצי המדיה השונים ובפרסומים עתידיים של פנאי העיר חדרה. בנוסף, אני מאשר קבלת מידע שיווקי לגבי פעילויות פנאי העיר חדרה במייל, SMS וכו'.

10. מנוי זכאי לשיעור התנסות אחד בחינם (לא כולל שיעורי מוזיקה. שיעור ניסיון בחוג מוזיקה - בתשלום).

חיסורים

משתתף לא יזוכה בגין חיסור בחוג שנרשם אליו.

ביטול השתתפות

1. בקשות להפסקת הפעילות בחוג יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות מרכז הפנאי/ היחידה.

2. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות המייל / פקס ובמקרה זה יש לוודא קבלה. לא יתאפשר ביטול טלפוני. ללא הודעות בכתב ואישור מהעמותה ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

3. הגבייה תהיה עד לסוף אותו חודש בו הודיע המנוי על ביטול בכתב.

4. אפשרות ביטול עד לתאריך 30.3.2018. למען הסר ספק, לא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות לאחר 30/3/2018.

5. מנוי הנעדר חודש ומעלה מסיבה בריאותית- יגיש אישור רפואי מתאים תוך חודש מיום האירוע. במקרה זה, לאחר אישור העמותה, יזוכה המנוי על היעדרותו.

6. אין אפשרות לבטל השתתפות בקורסים/ סדנאות.

7. אין החזרי תשלום/ שיעורים בגין חופשות חגים וימי שבתון.

8. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

פרטי הנרשם:
מין
איך הגעת אלינו?
הצהרת בריאות
אני מצהיר/ה בזאת כי:
במידה ומדובר בנרשם מתחת לגיל 18:
לא ידוע לי על מגבלה בריאותית המונעת מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בחוג
יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת
אם צוינה מגבלה רפואית כלשהי מעלה- אנא פרטו:
יודגש- חל איסור מוחלט על מתן תרופה כלשהי ע"י הצוות במסגרת החוג !
אני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי במצב הבריאות הנ"ל אדווח מידית למדריך.
בנוסף, ידוע לי כל האחריות לנזקים ו/או כל פציעה שייגרמו לי עקב ליקוי/שינוי במצב בריאותי בעת פעילות בחוג תחול עלי בלבד ופנאי העיר חדרה לא תישא בכל אחריות שהיא לנזקים אלה.
הנני מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה, הצהרת הבריאות ופרטי החוג ידועים לי ובהסכמתי.
אני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין החוג , תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מתחייב למלא אחר תקנון החוגים והעמותה.
במידה ומדובר ברישום ילד/ה להורים גרושים/ פרודים וכיוצ"ב- הריני מצהיר כי הרישום לפעילות על דעתו ובהסכמתו של ההורה השני של הילד. ככל שאין הסכמה- יש לפנות למוקד השירות לתושב 04-9118806 להמשך רישום
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
צרו קשר:
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118807
  • פקס: 04-6685274
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • אייקון גוגל
מתנסנט