חיפוש באתר

קול קורא פסטיבל ביכורים 2018

  קול קורא מטעם פנאי העיר חדרה

  בנושא "פסטיבל ביכורים חדרה"
  קול קורא מס': 1


  "פסטיבל ביכורים חדרה" שצפוי להתקיים בתאריכים 29-31/12/2018 הינו פסטיבל חדשני ושונה בנוף התיאטרון הישראלי ומטרתו לתת במה להצגות איכותיות לילדים, נוער ומבוגרים שמעולם לא הוצגו קודם לכן על במה מקצועית ובכך ליצור פלטפורמה חדשה ורעננה למחזאים, במאים ושחקנים בוגרי בתי ספר למשחק בתחילת דרכם (להלן: "הפסטיבל").

  הפסטיבל הינו יוזמה משותפת של עמותת "פנאי העיר חדרה", עיריית חדרה, והמרכז לאמנויות הבמה והתיאטרון - "סטודיו במה" (להלן: "המארגנים").
  יוצרים, במאים, שחקנים ומחזאים בתחילת דרכם, המעוניינים להעלות מחזה במסגרת הפסטיבל, מוזמנים להגיש מועמדות ולהשתתף בתחרות.

  שלוש ההפקות שתיבחרנה על ידי המארגנים כהפקות האיכותיות ביותר יזכו להציג את המחזה במסגרת הפסטיבל (כל אחת מן ההפקות הזוכות תוצג פעם אחת במהלך הפסטיבל) וכן, יזכו בתקציב הפקה בגובה של עד 5,000 ₪ להפקה, כפי שייקבע על ידי המארגנים, ובליווי אמנותי צמוד בהכנות לפסטיבל עד תומו.

  כמו כן ההפקות הנבחרות תתחרינה ביניהן על המקום הראשון בפסטיבל – אשר יזכה את אחת מהן בתעודה ומגן. בנוסף המארגנים יעשו מאמצים שההפקה הזוכה במקום הראשון תזכה לחשיפה נוספת על במת תיאטרון.

   

  תנאי ההשתתפות בתחרות


  ההשתתפות בתחרות מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים:
  1. המועמד הנו יוצר, במאי, שחקן או מחזאי בתחילת דרכו.
  2. ההפקה המוצעת מעולם לא הוצגה על במה.
  3. ההפקה המוצעת תהיה בעברית ואורך המחזה לא יעלה על 50-60 דקות.
  4. המועמדות הוגשה עד ליום 12.11.18 בשעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע").  אופן הגשת מועמדות


  המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל, באמצעות דוא"ל לכתובת: bicurim.hadera@gmail.com.  המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:


  1. טופס בקשה בנוסח נספח א' לקול קורא זה- מלא וחתום על ידי המועמד. הטופס כאמור מהווה התחייבות מצד המועמד להציג את המחזה במידה ויזכה להשתתף בפסטיבל. בטופס כאמור יש לציין את מקורות המימון האחרים מכל מקור או גורם שהוא (לרבות נותני חסות ככל שקיימים). ככל שנותני החסות ו/או מקורות המימון המשלים לא ידועים במלואם בשלב הגשת ההצעה, יתחייב המועמד בטופס ההגשה להציג את נותני חסות ו/או מקורות המימון המשלימים על פי דרישת המארגנים או מיד עם השגתם, לפי המוקדם מביניהם, ויצהיר כי ידוע לו כי הצגת נותני החסות ומקורות המימון המשלימים עד לכיסוי מלוא ההוצאות של ההפקה ואישור מקורות המימון המשלים על ידי המארגנים הם תנאי לזכייה בקול הקורא.;
  2. הצגת היוצרים של המחזה וקורות חייהם.
  3. תקציר המחזה על גבי דף A4 אחד. יש לציין בתקציר את גיל היעד לצפייה במחזה.
  4. מחזה מלא.
  5. על המועמד להגיש את המסמכים שלעיל במסמך אחד בפורמט PDF, ולפי הסדר שהוצג לעיל. בנספח א' יש לסמן ב-  את המסמכים שהוגשו.
  המארגנים יהיו רשאים לבקש ממועמד השלמת מסמכים או הבהרות בנוגע להצעתו ובנוגע לכל פרט אחר.  אופן בחירת הזוכה


  הצעות המועמדים אשר קיימו את תנאי ההשתתפות תועברנה לוועדת השיפוט מטעם המארגנים אשר תדון בהן ותבחר את שלוש ההפקות הזוכות. הועדה תבסס את החלטתה על קריטריונים של איכות ובין היתר תתחשב בקריטריונים הבאים: איכות התוכן- עד 40%, סגנון הכתיבה- עד 20%, התרשמות מרצינות המועמד ומידת ההשקעה- עד 20%, הערכה כללית של המדרגים -20%.
  לאחר סינון ראשוני של המועמדים בהתאם לקריטריונים אלו, יוזמנו כ 20 הפקות לפרזנטציה בסטודיו במה בתאריך 25.11.2018. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להעלות יותר או פחות הפקות לשלב הפרזנטציה וכן לשנות את מועד הצגת הפרזנטציות בהתאם למגבלותיהם. בתום הפרזנטציה תיבחרנה שלוש ההפקות הזוכות בהתאם לקריטריונים של איכות שפורטו לעיל.

  מבין שלוש ההפקות הזוכות שיוצגו בפסטיבל בפועל- תבחר ועדת השיפוט את ההפקה הזוכה במקום הראשון. הועדה תבסס את החלטתה על קריטריונים של איכות כפי שצוין לעיל, ובנוסף תתחשב בשיקול עתידה המקצועי של ההפקה להנחת דעתה של ועדת השיפוט. כמו כן, תבחר הוועדה שחקן ושחקנית מצטיינים מבין שלוש ההפקות הזוכות בהתאם להתרשמותה ושיקוליה.
  כללי
  1. התחרות נערכת בתמיכת משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס.
  2. הועדה תהא רשאית לבצע שינויים במספר הזוכים בתחרות ולקבוע את תקציב ההפקה בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שתקציב ההפקה יהיה זהה לכל אחת מן ההפקות .
  3. תקציב ההפקה יוענק למועמד/ים שיזכה/ו בהתאם לכללים הנהוגים אצל המארגנים, ובכפוף לכך שהמועמד שיזכה התחייב להעלות את המחזה בפסטיבל במועד שיידרש לעשות כן.
  4. המועמדים שיזכו להשתתף בפסטיבל יתחייבו כי יעשו שימוש בתקציב ההפקה שיינתן להם לצורכי ההפקה בלבד וכי לא יעשו בו כל שימוש אחר שאינו לצורכי ההפקה
  5. המועמדים שיזכו להציג את הפקתם בפסטיבל יהיו אחראים לגיוס שחקנים ותשלום שכרם. כמו כן יהיו אחראים לתפאורה וכל אביזר/אמצעי אחר שנדרש לצורך העלאת המחזה. מובהר כי המועמדים ישאו באחריות להצבת ציוד תקין ובטיחותי בהתאם להוראות כל דין ותקן.
  6. נציג מטעם המועמדים שיזכו להציג את הפקתם בפסטיבל יידרש להיות נוכח בכל שלושת ימי הפסטיבל. בין היתר יידרש להשתתף בטקס הפתיחה של הפסטיבל בו תוצגנה ההפקות המתחרות, וכן בטקס הנעילה של הפסטיבל –במסגרתו תוכרז ההפקה הזוכה וכן שחקנית ושחקן מצטיין.
  7. קבלת תקציב ההפקה כפופה לאישור מינהלי ואישור תקציבי של המארגנים ובכפוף לנהלי המארגנים.
  8. המארגנים יהיו רשאים בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן - להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או מועדי הפסטיבל ו/או את הפרס לזוכים ו/או את גובה תקציב ההפקה וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
  9. התחרות תתבצע בהתאם להוראות תקנון התחרות המפורטות באתר פנאי העיר חדרה, תחת מחלקת הרכש וההתקשרויות, ועצם הגשת מועמדות לקול הקורא תחשב להסכמה לכל תנאי הקול הקורא והתקנון כאמור.
  10. לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאופיר רוזן במייל bicurim.hadera@gmail.com.

  צרו קשר:
  השלוחות שלנו:
  פעילויות:
  תוכן מרכזי:
  קישורים:
  מתנסנט חוגים
  ?>