חיפוש באתר

קול קורא פרויקט סביבתי חדרה

  קול קורא מטעם פנאי העיר חדרה

   בנושא "פרויקט סביבתי חדרה"
  קול קורא מס': 2

  עמותת פנאי העיר חדרה ועירית חדרה (להלן: "המארגנים") פונים בקול קורא זה לקבלת הצעות לביצוע 5 פרויקטים שנועדו לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/היישוב בעיר חדרה.
  קול קורא זה הינו חלק מחזון המארגנים ליצור ולטפח קהילה ערכית בעיר חדרה, באמצעות הובלת התרבות והחינוך החברתי קהילתי. ערכי הליבה הארגוניים השזורים בפעילות של המארגנים ובפרויקט זה הינם שותפות, חדשנות, יצירתיות ומצוינות.
  קול קורא זה, הינו חלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הנ"ל ועקרון הקיימות בקהילה, תוך מתן אפשרות לקהילות השונות להעצים את תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה מתוך אכפתיות כלפי הסביבה והחברה.

  קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/היישוב בעיר חדרה והעומדות בקריטריונים שיפורטו במסגרת קול קורא זה, מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה.

  חמשת הפרויקטים שייבחרו, יקבלו תמיכה בסך של עד 20,000 ₪ כל אחד בעבור המרכיבים הבאים בלבד:
  תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות, רכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות וכיוצ"ב.
  יובהר שהתמיכה אינה מיועדת למימון הוצאות כוח אדם, למעט גמול ריכוז אשר ייבחן ע"י המארגנים ע"פ הנסיבות.

  הפרויקטים שייבחרו יחויבו לעמוד בתנאים המפורטים בקול קורא זה כתנאי לקבלת התמיכה.

  תנאי ההשתתפות בתחרות

  ההשתתפות בתחרות מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים:
  1. המשתתפים הינו קבוצת תושבים פעילה.
  2. בקשת התמיכה הוגשה עד ליום 10.1.2019 בשעה 10:00 (להלן: "המועד הקובע").
  3. הפרויקט המוצע נועד לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/היישוב בעיר חדרה.
  4. הפרויקט המוצע הינו יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר (אם כי יכול להיות גם פרויקט חדש שקשורה או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן).
  5. במועד הגשת בקשת התמיכה טרם החל ביצועו של הפרויקט נשוא הבקשה.
  6. לפרויקט לא ניתן מימון ולא ימומן במסגרת תקצוב אחר.
  7. הקבוצה מתחייבת כי העבודות על ביצוע הפרויקט תחלנה בתוך 20 ימי עבודה מהמועד בו תתקבל ההודעה על הזכייה ותסתיימנה לכל המאוחר עד ליום 31.08.2019 (כלל העבודה והשלכותיה, לרבות דו"ח ביצוע סופי ואסמכתאותיו).

  אופן הגשת מועמדות

  המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל, באמצעות דוא"ל לכתובת:
  maayan-gilat@pnay.org.il

  המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה בנוסח נספח א' לקול קורא זה- מלא וחתום על ידי כל חברי הקבוצה. הטופס מהווה התחייבות מצד כל חברי הקבוצה לפעול בהתאם להתחייבויותיהם לביצוע הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים המחייבים ולעשות שימוש בתמיכה בעבור המרכיבים המאושרים לפרויקט בלבד.

  2. פירוט הנושא הסביבתי שבו יעסוק הפרויקט המוצע ותיאור הפרויקט תוך התייחסות לנושאים הבאים:

  2.1. ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.
  2.2. אבני דרך לביצוע.
  2.3. לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה.
  2.4. פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע.
  2.5. תכנית לשיתוף הקהילה.
  2.6. תיאור פעילויות בעלות היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי שבוצעו על ידי הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות.
  2.7. הסבר כיצד הפרויקט המוצע ישפר את איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/היישוב בעיר חדרה.

  אופן בחירת הזוכה

  הצעות הקבוצות המועמדות אשר קיימו את תנאי ההשתתפות תועברנה לועדת היגוי, שתכלול נציגות של עמותת פנאי העיר חדרה ואיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל.
  ההצעות תיבחנה על ידי הועדה באופן יחסי כאשר הועדה תקבל את החלטתה, בין היתר, בהתחשב בקריטריונים הבאים:

  משך הזמן בו פועלת הקבוצה (25%)
  קבוצה הפועלת שנתיים תזכה לניקוד של 10 נקודות בגין רכיב זה, קבוצה הפועלת בין 2 – 4 שנים תזכה לניקוד של 20 נקודות ברכיב זה וקבוצה הפועלת מעל 4 שנים תזכה לניקוד של 25 נקודות ברכיב זה.

  עד כמה הפרויקט מקדם נושאים באיכות הסביבה (25%)

  עד כמה הפרויקט מקדם מעורבות קהילתית (25%).

  האם קיימת תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (25%)

  כללי

  1. הועדה תהא רשאית לבצע שינויים במספר הזוכים בתחרות וכן רשאית להגדיל או להקטין את גובה התמיכה במקרה כזה ובלבד הפרויקט שגובה התמיכה יהיה זהה לכל אחד מן הפרויקטים הזוכים.
  2. סכום התמיכה יוענק למועמד/ים שיזכה/ו ב 3 פעימות ועד ל 31.8.2019, בהתאם לכללים הנהוגים אצל המארגנים, ובכפוף לכך שהקבוצה שתזכה תבצע את הפרויקט ותעביר למארגנים דוח ביצוע מפורט בצירוף חשבוניות וקבלות בגין ההוצאות של הפרויקט וזאת עד גובה סכום התמיכה שיאושר. הצהרה על עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה.
  3. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים הזוכים יש לציין כי הפרויקט נעשה במימון ובסיוע עירית חדרה, עמותת פנאי העיר חדרה והמשרד להגנת הסביבה. מובהר כי כל פרסום אודות הפרויקט יאושר הוצאת מראש ובכתב מול איש הקשר בפנאי העיר חדרה- מעיין גילת, מנהלת מחלקת חינוך וקהילה במייל: maayan-gilat@pnay.org.il.
  4. קבלת סכום התמיכה כפופה לאישור מינהלי ואישור תקציבי של המארגנים ובכפוף לנהלי המארגנים.
  5. המארגנים יהיו רשאים בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן - להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את גובה תקציב הפרויקט וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
  6. התחרות תתבצע בהתאם להוראות תקנון התחרות המפורטות באתר פנאי העיר חדרה, ועצם הגשת מועמדות לקול הקורא תחשב להסכמה לכל תנאי הקול הקורא והתקנון כאמור.
  7. לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לגברת מעיין גילת, מנהלת מחלקת חינוך וקהילה במייל:
  maayan-gilat@pnay.org.il

  צרו קשר:
  השלוחות שלנו:
  פעילויות:
  תוכן מרכזי:
  קישורים:
  מתנסנט חוגים
  ?>