שימוש באתר האינטרנט של עמותת פנאי העיר חדרה ורכישת כרטיסים


עדכון אחרון, אוגוסט 2021

תקנון תנאי שימוש זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, ואולם כל המידע המפורט בו מיועד לנשים ולגברים כאחד.
אנא קרא בעיון ובקפידה את הכללים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה (להלן: "התקנון"), וכן במדיניות הפרטיות המפורטת באתר האינטרנט של העמותה (להלן: "האתר"), בטרם השימוש באתר. אם אינך מסכים לאמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לחדול מגלישה ו/או שימוש באתר. בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר, הנך מקבל על עצמך ללא סייג את התקנון ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והנך מסכים להם במלואם.

1. כללי
1.1 האתר הינו האתר הרשמי של עמותת פנאי העיר חדרה, ע.ר. 58-034-613-8 (לעיל ולהלן: "העמותה") ומשמש את כלל לקוחות העמותה והגולשים באתר.
1.2 העמותה הינה הבעלים והמפעילה של האתר, המאפשר הזמנה ו/או רכישה של שירותים ומוצרים שונים, לרבות רכישת כרטיסים ו/או מנויים למופעים ואירועים שונים (להלן: "המופעים").
1.3 הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
1.4 כל הגולש באתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין בקבלת שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, לרבות רכישת כרטיסים לשירותים שונים (להלן: "כרטיסים") ורכישת כרטיסים עונתיים (להלן: "מנויים") באמצעות האתר ו/או כל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (לעיל ולהלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לקבוע בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד העמותה ו/או בקשר עם האתר ו/או מי ממפעיליהם ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לאתר ו/או לשימוש בו ו/או להזמנת השירותים ו/או המוצרים באמצעות האתר.
1.5 תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הנגישים למשתמש באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיוצ"ב) הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.6 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהקבוע בתקנון זה, האתר וכן התוכן המוצג בו מסופקים כמות שהם וכפי שהם זמינים ללא התחייבויות מכל סוג של העמותה. העמותה מסירה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לתוכן ולכל מידע המוצג באתר, לרבות, אך לא רק: (1) שהאתר יהיה חופשי מטעויות או שכל הטעויות בו יתוקנו; ו/או (2) לגבי ביצועים או דיוק, איכות, שלמות או שימושיות כל מידע המסופק באתר.
1.7 העמותה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר, לרבות, בין היתר אך לא רק, במבניהם ו/או בעיצובם, ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים ו/או המוצרים ו/או הפעילויות באתר, כולם או חלקם, ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או המוצרים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא העמותה זכאית, בין היתר אך לא רק, להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או מהמוצרים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם ללא צורך במתן התראה מראש.
1.8 מוסכם בזה כי משתמש העושה שימוש באתר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור בסעיף ‏1.7 לעיל ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כל שינוי ו/או תוספת כאמור ייכנסו לתוקף ויחולו על כל משתמש מיד עם פרסומם. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי. לפיכך, העמותה ממליצה למשתמש לקרוא את הגרסה המעודכנת ביותר של התקנון בעת ביקורו באתר.
1.9 תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, מהווה הסכם בין המשתמש לבין העמותה ומסדיר את מערכת היחסים בינו לבין העמותה, לרבות כל שימוש שיעשה באתר ו/או כל פעילות שלו ו/או מסירת פרטים במסגרת האתר.
1.10 בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר ו/או לתקנון זה ניתן לפנות לעמותה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת pnay@pnay.org.il

2. השימוש באתר
2.1 הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של העמותה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
2.2 חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה, לרבות הזדהות ו/או התחזות לאדם או גוף כלשהו.
2.3 מבלי לגרוע מכלליות הקבוע בסעיפים ‏2.1 ו-‏2.2 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או שינוי ו/או שאיבת מידע ו/או ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה של האתר וכן לגבי התכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק ידיעות, נתונים, תמונות, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (לעיל ולהלן: "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.
2.4 המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו בכל דרך שהיא. בכלל זה המשתמש מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:
2.4.1 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש העמותה לצורך האתר.
2.4.2 הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר ו/או הצפתם בכל דואר אחר.
2.4.3 הצבת האתר, או כל חלק מהם, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר ו/או של אפליקציה כלשהי (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של העמותה.
2.4.4 שימוש בכל רובוט, "תולעת", "ספיידר", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
2.5 מבלי לגרוע מכלליות הקבוע בסעיף ‏2.3 ו-‏2.4 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של העמותה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה כאמור.
2.6 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את העמותה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.
2.7 העמותה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

3. רכישת כרטיסים באמצעות האתר
3.1 הצגת זמינות כרטיסים ו/או מנויים ו/או שירותים באתר אינה מהווה אישור לזמינותם. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר ואשר התקבל אצל המשתמש יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה. אישור ההזמנה מהווה אישור כניסה למופעים אך כפוף להוראות הדין החלות במקום ולהוראות תקנון זה.
3.2 לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה ללקוח, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר כרטיס כולל דמי טיפול, פרטי המופע, מועד המופע והמקום בו יוצג המופע.
3.3 למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בערב המופע בקופות באולם. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי העמותה ו/או בקופת המופע יתבקש הלקוח להציג את הברקוד החכם ותעודה מזהה כמפורט בסעיף 3.12.4 להלן.
3.4 קופת איסוף הכרטיסים במופעים תסגר עם תחילת המופע. עם סגירת הקופה ו/או במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחיל המופע לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצו בעבור הכרטיסים.
3.5 מחיר כרטיס אשר בו יחויב הלקוח בגין הזמנת ורכישת כרטיסים למופע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה ובתוספת דמי טיפול שיוצגו במעמד רכישת הכרטיס, ויגבו עבור כל הזמנה.
3.6 מובהר כי לעמותה זכות לשנות מחירים בכל זמן נתון, אולם מובהר כי לאחר ביצוע הזמנה, מחיר הכרטיסים ו/או השירותים שנרכשו על ידי הלקוח, ואשר לגביהם הופק אישור סופי, לא יושפע מכל שינוי עתידי במחיריהם של הכרטיסים ו/או השירותים.
3.7 המשתמש מצהיר כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר כאמור בסעיף 3.8 להלן.
3.8 הרשאים לבצע פעולות רכישה באתר: כל מי שהינו בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף כדין ביום ביצוע הרכישה ו/או חברות במועדון לקוחות אשר הנפיק לו כרטיס לאתר ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני.
3.9 בעת רכישת כרטיסים ו/או שירותים באתר, הלקוח מתחייב למסור לעמותה פרטים מדויקים, נכונים ומלאים בלבד.
3.10 מובהר כי:
3.10.1 אי מתן פרטים נכונים ו/או מלאים עשוי למנוע את ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או מתן אישור סופי לכניסה למופעים ואף להוות הפרה של התקנון.
3.10.2 הזנת או העברת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעמותה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
3.10.3 לעמותה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
3.10.4 העמותה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל טעות של משתמש בעת הקלדת נתונים באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
3.11 רכישת מוצרים ו/או כרטיסים ו/או מנויים ו/או שירותים כלשהם באמצעות האתר תתבצענה באמצעות אחד מאלה:
כרטיס אשראי
3.11.1 רכישה כאמור תיעשה דרך מערכת הסליקה של האתר (להלן: "עסקת אשראי"). מימוש הכרטיסים שנרכשו יתאפשר בקופות המופעים, במועד בו אושרו בלבד.
3.11.2 עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקןSSL . לאחר מכן, תועבר לדף סליקה המתארח אצל חברה חיצונית שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה. האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מסירת הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על ידי חברת האשראי הסולקת.
3.11.3 דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי מתבצעת על ידי חברת סליקת אשראי חיצונית הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות.
3.11.4 עם קבלת אישור ביצוע העסקה מדף הסליקה תועבר חזרה אל האתר שם תקבל מספר הזמנה המאשר את הזמנתך ובמקביל תישלח אליך חשבונית ממוחשבת החתומה בחתימה אלקטרונית בהתאם לדרישת חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - 2001, וזאת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהזנת במהלך ההזמנה. במידה והמערכת תיתקל בסירוב חיוב האשראי תשלח אליך הודעה מתאימה.
מועדוני לקוחות
3.11.5 מועדוני לקוחות שונים, אשר אושרו על ידי העמותה, עשויים להציע כרטיסים ו/או מנויים, כהגדרתם לעיל.
3.11.6 באפשרות המשתמש לממש כרטיסים ו/או מנויים אשר נרכשו באמצעות מועדון הלקוחות הרלוונטי בהתאם לתנאים שבין העמותה למועדון הלקוחות הרלוונטי.
3.11.7 מודגש, כי בדומה לרכישת כרטיסים ו/או מנויים באשראי, מימושם יכול להיעשות אך ורק במועד שאושר על ידי העמותה כאמור בסעיף ‏3.1 לעיל.
3.12 קבלת אסמכתא בגין רכישה באתר
3.12.1 בסיום הזמנת כרטיסים כאמור לעיל תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתך עם הודעה המאשרת את השלמת הפעולה בהצלחה (להלן: "אישור ההזמנה"). אישור ההזמנה מכיל ברקוד חכם, אותו תידרש להציג בקופות המופעים, בצירוף תעודה מזהה.
3.12.2 במקביל, יישלח אליך העתק של אישור ההזמנה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהזנת בעת ההזמנה. היה ואישור ההזמנה לא התקבל בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות.
3.12.3 היה ואישור ההזמנה לא התקבל, יתכן שכתובת הדואר האלקטרוני שלך הוזנה באופן שגוי. במקרה זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העמותה באמצעות "צור קשר" באתר או בכתובת הדוא"ל: pnay@pnay.org.il
3.12.4 על מנת לממש את הכרטיסים, עליך להציג בקופות המופעים:
3.12.4.1 ברקוד חכם כפי שהתקבל אצלך עם אישור ההזמנה. באפשרותך להציג את הברקוד החכם כשהוא מודפס או באמצעות הצגתו באופן תקני על גבי מסך הטלפון הסלולרי שלך.
3.12.4.2 תעודה מזהה של מבצע ההזמנה.
מנויים
3.13 רכישת מנוי כפופה לתקנון הרכישה המפורט לעיל.
3.14 לקוח שלא יממש את מלוא זכאותו בהתאם למופעים עליהם שילם מראש באמצעות המנוי לא יהיה זכאי להחזר כספי.
3.15 מנוי שאבד או נגנב יונפק וימסר לבעל המנוי בלבד בהצגת תעודה מזהה ו/או כרטיס אשראי ממנו בוצעה ההזמנה.
3.16 עלות הנפקת מנוי חדש בהתאם להחלטת העמותה.
3.17 מנוי שימצא לא תקין ו/או פגום בכוונת תחילה או לא בכוונת תחילה, סדוק, שבור או כל מפגע אחר שיוחלט על פי שיקול דעתה של העמותה יחויב בעלות חידוש מנוי אשר תיקבע ע"י העמותה.4. מדיניות ביטול
ביטול על ידי העמותה
4.1 העמותה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקה לרכישת כרטיסים ו/או מנויים ו/או שירותים, ללא צורך בקבלת אישורך וללא כל חובה להחזר כספי, במקרה של הפרת איזו מהוראות תקנון זה, לרבות התנהגות בלתי הולמת ו/או התנהלות שלא בהתאם לנהלי העמותה.
4.2 במקרה בו המופעים ייסגרו בשל תנאי מזג האוויר ו/או אירוע ביטחוני ו/או הוראה ו/או הנחייה של משרד הביטחון ו/או משרד הבריאות ו/או כל גוף מוסמך אחר, הכרטיסים ו/או המנויים ו/או השירותים שרכשת יבוטלו באופן אוטומטי על ידי העמותה:
4.2.1 במקרה בו רכישת הכרטיסים ו/או המנויים ו/או השירותים בוצעו באמצעות עסקת אשראי, תזכה אותך העמותה בסך ההזמנה כפי שמופיע באישור ההזמנה שנשלח אליך;
4.2.2 במקרה בו רכישת הכרטיסים ו/או המנויים ו/או השירותים בוצעה באמצעות מועדון לקוחות כלשהו, תספק לך העמותה ברקוד חכם או שובר אשר יאפשרו לך לממש את הזמנתך במועד אחר, בכפוף לקיומו של מופע חדש ואישור על ידי העמותה. ביטול עסקה לרכישת כרטיסים ו/או מנויים ו/או שירותים אשר נרכשו באמצעות מועדון לקוחות כפוף להוראות סעיף ‏4.11 להלן ולמדיניות הביטול של מועדון הלקוחות הרלוונטי ובאמצעותו בלבד.
4.3 מובהר ומוסכם, כי ללקוח לא תהיה והוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה או זכות תביעה נגד העמותה ו/או מי מטעמה בשל סגירת ו/או הגבלת המופעים בשל תנאי מזג אוויר ו/או אירוע ביטחוני ו/או הוראה ו/או הנחייה של משרד הביטחון ו/או משרד הבריאות ו/או כל גוף מוסמך אחר אשר אינם מאפשרים את פתיחתם או בשל כל אירוע כוח עליון אחר, אשר מונע ו/או מגביל את פתיחת המופעים ומימוש הכרטיסים ו/או המנויים.
ביטול על ידי הלקוח
4.4 ביטול העסקה על ידי הלקוח יעשה אך ורק בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
4.5 ביטול עסקה לרכישת כרטיסים ו/או מנויים ו/או שירותים אשר בוצעה באתר, ייעשה באמצעות הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") אשר תימסר לעמותה בתוך ארבע עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה, לפי המאוחר בניהם, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 48 שעות טרם מועד המופע שהוזמן ואושר על ידי העמותה, ובמנויים לא יאוחר מ-48 שעות טרם מועד המופע הראשון במנוי שהוזמן ואושר על ידי העמותה (להלן: "ביטול עסקה"). במקרה בו מדובר בלקוח בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה זכאי הלקוח לבטל עסקה לרכישת כרטיסים ו/או מנויים ו/או שירותים שביצע באתר בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כאמור, לפי המאוחר מבניהם, אך לא מאוחר מ- 48 שעות טרם מועד המופע/ים שהוזמן ואושר על ידי העמותה ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העמותה ללקוח בטלפון או בתקשורת אלקטרונית.
4.6 ביטול עסקה במועד מאוחר מזה הקבוע בסעיף ‏4.5 לעיל, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה ומותנה בהליך בירור מול העמותה ואישורה, אשר ייעשה לאחר קבלת הודעת ביטול כאמור בסעיפים ‏4.13-‏4.14 להלן.
4.7 במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף ‏4.5 לעיל, בטרם נעשה כל שימוש בכרטיסים ו/או במנויים ו/או שירותים שהוזמנו ושלא בשל אחד מאלה: (1) פגם או אי התאמה בכרטיסים ו/או במנויים; או (2) אי אספקה הכרטיסים במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בגובה התמורה ששולמה על ידיו, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם (להלן: "דמי ביטול") וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות העמותה בהתאם להוראות החוק.
4.8 יובהר, כי ביטול עסקה כאמור בסעיף ‏4.6 לעיל, יאושר על-ידי העמותה אך ורק בכפוף להצגת אישורים רפואיים ו/או הוראות חוקיות (הודעת בידוד למשל) אשר מנעו את הגעתו של הלקוח למופע. מובהר ומוסכם כי החלטת העמותה בעניין תהיה סופית.
4.9 במקרה של ביטול עסקה בשל פגם ו/או אי התאמה בכרטיסים ו/או במנויים ו/או בשירותים שהוזמנו, תחזיר העמותה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את התמורה ששולמה על ידי הלקוח ותמסור ללקוח אישור בדבר ביטול החיוב ללא כל חיוב נוסף.
4.10 ביטול עסקה על ידי הלקוח, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, יתבצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה, בניכוי דמי ביטול.
4.11 לקוח מועדון לקוחות, אשר בחר לבטל עסקה, תספק לו העמותה ברקוד חכם או שובר אשר יאפשר את מימוש הזמנתו במועד אחר, בכפוף לקיומו של מופע נוסף ואישור חדש על ידי העמותה. לקוח מועדון לקוחות כאמור, המעוניין בקבלת זיכוי כספי יפנה במישרין למועדון הלקוחות בבקשה להמרת השובר או הברקוד בזיכוי כספי בכפוף לביטול עסקה.
4.12 מובהר, כי בעת רכישת כרטיס ו/או מנוי ו/או שירותים הנך מסכים ומצהיר במפורש כי ברור לך כי כל הליך פנייה לקבלת זיכוי כספי ותנאיי הזכאות לזיכוי כאמור ייעשו ו/או ייקבעו במישרין מול מועדון הלקוחות הרלוונטי, באחריותו, בכפוף לתנאי החברות במועדון הלקוחות, וכי לעמותה לא תהא כל אחריות ו/או חבות כלפיך בכל הנוגע לקבלת זיכוי כספי.
4.13 ביטול העסקה על פי הוראות החוק ותקנון זה, יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול לעמותה באחת מהדרכים הבאות:
4.13.1 בדואר אלקטרוני לכתובת pnay@pnay.org.il
4.13.2 בפנייה טלפונית לטל. 049118806
4.14 בהודעת הביטול אל העמותה, יפרט הלקוח את שמו המלא, ומספר תעודת הזהות ובמידת האפשר גם מספר ההזמנה ופירוט הכרטיסים ו/או המנויים ו/או השירותים שנרכשו, פרטים ליצירת קשר וכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת ההזמנה.
4.15 לקוח אשר רכש כרטיסים המאגדים מספר שירותים יחדיו לא יהיה רשאי לבצע ביטול חלקי של הזמנתו, אלא ביטול מלא בלבד. עוד מובהר, כי לקוח לא יהיה רשאי לקבל זיכוי רק עבור שירותים נלווים ו/או מיוחדים, אשר נרכשו ביחד עם כרטיס הכניסה למופע.
4.16 בכפוף להוראות סעיף ‏4.5 לעיל, במקרה בו יבקש לקוח לבצע ביטול עסקה חלקי, תבטל העמותה את מלוא העסקה הראשונית שבוצעה על ידי הלקוח ותחייבו מחדש בהתאם לפרטי העסקה המעודכנת.
4.17 מובהר ומודגש כי העברת פנייה לבקשת ביטול עסקה אינה מהווה אישור ביטול עסקה.
4.18 ביטול עסקה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

5. הגבלת אחריות
5.1 העמותה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, העמותה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה.
5.2 בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או אי קיום המופע, שלשמו התבצעה הרכישה באתר, כולו או מקצתו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת העמותה (לרבות, בין היתר אך לא רק, "כוח עליון", שביתות, השבתות, עיצומים, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, מצב חירום, נזקי טבע וכיוצ"ב), לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה.
5.3 העמותה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מעובדיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור: (1) נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או פגיעה ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח; (2) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; (3) פגיעה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מווירוס, באג, ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי ו/או כל מכשיר אחר של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר; (4) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים המצויים בו.
5.4 העמותה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
5.4.1 איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת;
5.4.2 שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של העמותה, או מכל סיבה אחרת.
5.5 העמותה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
5.6 לעמותה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולה ו/או חלקה, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד העמותה בעניין זה.
5.7 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר. העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים ו/או שירותים אשר לא נרכשו ישירות מהעמותה, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליהם, וכן על כל הסתמכות של משתמש ו/או צד ג' כלשהו על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או אפליקציות אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם.
5.8 העמותה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, לעצם גלישת המשתמש באתר ו/או שימושו באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי העמותה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של העמותה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
5.9 בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע המוצג באתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

6. קישורים לאתרים חיצוניים
האתר משתמש מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים (להלן: "הקישורים"). מובהר בזאת, כי העמותה אינה תומכת באתרים אלה ואינה אחראית לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. העמותה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתקנוני תנאי השימוש הקבועים באותו אתר.

7. בעלות וזכויות יוצרים
7.1 זכויות היוצרים באתר ובכל מודול אחר הקשור עם האתר הם קניינה הבלעדי של העמותה בלבד.
7.2 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה. לקוח יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע (download) מהאתר לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הם בבעלות העמותה ובין אם בבעלות צד שלישי.
7.3 הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "תכולת האתר"), הם בבעלות מלאה ובלעדית של העמותה, או של צדדים שלישיים שהעמותה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
7.4 העמותה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק מהם. שמות העמותה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של העמותה הם בבעלות מלאה ובלעדית של העמותה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
7.5 על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט ו/או באפליקציות אחרות, יש לקבל מהעמותה אישור מראש ובכתב.

8. דיוור והודעות
8.1 בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, עשויה להיות מוצעת למשתמש אפשרות רישום לדיוור ישיר ורשמי מטעם העמותה. עם אישור המשתמש לקבלת הדיוור כאמור, יחשב המשתמש כמי שהסכים ומעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומות למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל העמותה (להלן: "הדיוור") בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). הדיוור יימסר למשתמש בדיוור ישיר באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו כי כלל הפרטים והמידע שנמסרו ו/או ימסרו על ידו באתר, ישמשו את העמותה ו/או מי מטעמה, לצורך דיוור תכנים אל המשתמש.
8.2 במידה והמשתמש מעוניין להיגרע מרשימת תפוצת הדיוור, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת pnay@pnay.org.il

9. תניית שיפוט
כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בהם ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חדרה, לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.

10. סיום ההתקשרות
10.1 העמותה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.
10.2 העמותה שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר, או לכל חלק מהם, לכל משתמש, ובכלל זה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
10.3 העמותה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, המשתמש נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.
10.4 העמותה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר ו/או לחדול מהפעלת האתר, כולם או חלקם על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.
10.5 בעצם השימוש שעושה המשתמש באתר הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי העמותה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

11. תנאים נוספים
11.1 ככל שתניה מסוימת בתקנון תנאי שימוש זה ו/או במדיניות הפרטיות באתר תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.
11.2 העמותה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש.
11.3 כל המחירים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ. למחיר זה יתכן ויתווספו דמי טיפול כמפורט בסעיף 3.5 לעיל.
11.4 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהמשתמש רשאית העמותה לבטל את הרכישה הספציפית.
11.5 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה מסוימת מקום שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר מהעמותה לספקו כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
11.6 העמותה נוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתמשים. המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי העמותה בעניין.
11.7 במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות הישיבה שנבחרו והלקוח נותן את הסכמתו לכך מראש.
11.8 במקרים ומופעים מסוימים העמותה משמשת אך ורק כזרוע הארוכה של מפיקי / מארגני המופעים לשם פרסומם, מכירה והפצת כרטיסי כניסה/מנויים וכיוצ"ב למופע בלבד ועל כן אין ולא תחול על העמותה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של המופע, מיקומו, הפרעות במהלך ו/או בקשר למופע ואחריותה של העמותה הינה אך ורק לספק ללקוח את כרטיס הכניסה/מנוי שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את כספו מקום בו בוטל אירוע זה או אחר, או לפי הוראת מפיק/מארגן האירוע, כמפורט בתקנון זה.
11.9 נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם למופע ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה, מוזמנים לבצע רכישה באמצעות קו טל. 049118806 ולעדכן מבעוד מועד על צרכיהם.
11.10 חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה במיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי), בפחיות, בבקבוקי זכוכית ו/או פלסטיק.
11.11 חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם או קר ובכלל זה סכין/אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום.
11.12 חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס/וידאו. יובהר עוד שאין אפשרות לאפסן מצלמות כאמור במקום.
11.13 הנהלת כל מופע שומרת לעצמה את הזכות להרחיק לקוח שמפקיע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ו/או שאינו יושב במקום המסומן בכרטיסו ובמקרה והנהלת המופע או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו, לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי העמותה.
11.14 לקוח המחזיק מנוי ו/או כרטיס למופע מאשר כי ידוע לו שכללי ההתנהגות באתר המופע מחייבים אותו וכי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם. כי אי ציות לכללים ו/או להוראות כללי ההתנהגות עלול לגרום להרחתו לאלתר מאתר המופע ולנקיטת צעדים נוספים נגדו, לרבות הרחקתו ממופעים נוספים.
11.15 העמותה לא תהא אחראית לטיב השרות ולכל עניין אחר הניתן במסגרת רכישת הכרטיסים ו/או המנויים, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו, חו"ח ללקוח ו/או למשתמש באתר.
11.16 מובהר בזאת כי דין כרטיס כניסה בודד ו/או מנוי למופעים כדין שטר כסף בלתי מזוהה ועל כן אובדן כרטיס ו/או מנוי ו/או השחתתו ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס ו/או במנוי שנרכש ונמסר ללקוח, יהיה על אחריותו של הלקוח בלבד ולא ניתן יהיה לשחזרו ו/או ליתן לרוכש כרטיס כניסה חלופי, אלא בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י העמותה ו/או ע"י מפיק המופע ו/או הנהלת המופע לפי העניין.
11.17 כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לעמותה ו/או מי מטעמה.