חיפוש באתר

טפסים

תלמיד עם אלרגיה מסכנת חיים

הנחיות למילוי הטופס:

הורים יקרים,

באם לילדכם יש אלרגיה מסכנת חיים נודה שתמלאו הטופס המקוון מטה.

אנא קראו בעיון ומלאו את השדות, וכן צרפו המסמכים הנדרשים.

בכל שאלה או הבהרה אתם מוזמנים לפנות למוקד השירות של פנאי העיר pnay@pnay.org.il או 04-9118806

בריאות ושמחות,

פנאי העיר חדרה

הרכב מנה מיוחדת לאישור הורים (לסיוע בנושאי נגישות הקבצים יש לפנות למייל  ortal-h@pnay.org.il )

כשרות

רשיון ייצור

היתר-GMP

ארוחות צהריים בשרי

אישור-אי-הימצאות-אלרגניים

ISO 9001

haccp מעודכן

הצהרה כוללת דגים

חובה!

אנא לצרף 2 טפסים:

1. טופס מידע והנחיות חתום מרופא מטפל (אבחנה/התייחסות נדרשת/טיפול תרופתי מומלץ בחירום).לחצו להורדה (קובץ WORD)

2. טופס תוכנית פעולה לטיפול מיידי בתגובה אלרגית למזון ואנפילקסיס.  לחצו להורדה תוכנית פעולה לטיפול מיידי בתגובה אלרגית למזון ואנפילקסיס

גן/ בית ספר:
האם האלרגיה מסכנת חיים
ראינו את הרכב המנה המיוחדת בדף זה ואנו מאשרים לתת אותה לילד/ה:
האם לילד יש סייעת רפואית צמודה?
אנו מבקשים מצוות הצהרון/קייטנה לתת את התרופה מסוג פניסטיל
אנו מבקשים מצוות הצהרון/קייטנה לתת את התרופה מסוג מזרק אפיפן
העלאת הטפסים
טופס חתום ע"י רופא מטפל עם הנחיות לסוג אלרגיה ואופן טיפול בצהרון/ קייטנה:
חובה להוסיף קובץ!
קובץ מוגבל עד 2mb
טופס תוכנית פעולה לטיפול מיידי בתגובה אלרגית למזון ואנפילקסיס:
חובה להוסיף קובץ!
קובץ מוגבל עד 2mb
הריני מתחייב/ת לדווח בכתב לעמותה על כל שינוי במצב הרפואי של הילד/ה ככל שהדבר נוגע לאלרגיה ממנה סובל.
חתמו כאן

התקנון


אנו הורי התלמיד, מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

1. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.


2. הננו מתחייבים להמציא מייד בסמוך לרישום ולא יאוחר מ – 7 ימים ממועד החתימה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, שבו תתואר האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה. במסמך המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם, התסמינים הטיפול הרפואי הנדרש לצורך מתן עזרה ראשונה לילד במקרה של חשיפה.

3. הרינו מודעים לכך שאין אפשרות להרחיק את כל האלרגנים מהמסגרות החינוכיות או מיתר המרחבים שמתקיימות בהן פעילויות הצהרון.

4. אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה האלרגנית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.

5. אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.

6. אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת צוות הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות האלרגניות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט שנשלח אליכם בנפרד. באחריותנו לוודא קבלתו וביצוע.


7. כמו כן הננו מתחייבים להפקיד במתקן שבו הצהרון מתקיים מזרק בר-תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של התלמיד ופרטיו וכן תצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא בתיקו האישי של התלמיד. ידוע לנו שבאחריותנו להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת התוקף של המזרק.

8. אנו מתחייבים להמציא לכם:

א. אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה.
ב. אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך
ג. וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים הרגישות עלולה להתפרץ (אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה).

9. אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או אליו בשעת הצורך.

10. אנו יודעים כי לא תהיה סייעת צמודה בכל שעות הצהרון או בחלקן.

11. באחריותנו ליידע את כל הורי מסגרת הצהרון לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן באסיפת ההורים הראשונה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. היידוע ייעשה בתיאום עם התלמיד הסובל מאלרגיה ואיתנו.

12. באחריותנו לאשר את הרכב המזון. ידוע לנו כי ככל שלא נאשר את הרכב המזון, נוכל לספק לילדינו את המזון המותאם באופן עצמאי ובהתאם יקוזז מהתשלום החלק היחסי.


13. ידוע לנו כי מצב של אלרגיה למזון מסכנת חיים נכלל בתבחינים המאפשרים קבלת סיוע ממוקד מהוועדה הבין משרדית להעסקת מלווה אישית (סייעת רפואית) בחינוך הרגיל. ככל שאין בכוונתנו להגיש בקשה לסיוע אז באחריותנו לתת את כל הסיוע הנדרש כדי לעמוד בכך.

14. אנו יודעים כי התלמיד/ה ישהה בצהרון ללא סייעת רפואית צמודה בכל שעות הפעילות. יובהר, כי ככל שישנה הנחיה רפואית ו/או היעדר הסכמה מטעם ההורים/ אפוטרופוס לשהיית הילד בצהרון ללא ליווי סייעת צמודה- לא יהיה ניתן לקבל את הילד/ה לצהרון.

15. אנו מייפים את כוחו של צוות הצהרון להעניק לילד את הטיפול המצוין במסמך הרפואי בכל מקרה שבו יפתח הילד תגובה אלרגית. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.

16. ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו הרפואיות.

17. הריני מתחייב/ת לדווח בכתב לעמותה על כל שינוי במצב הרפואי של הילד/ה ככל שהדבר נוגע לאלרגיה ממנה סובל.


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat