לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

ערכת רישום לחוגים 2019-2020

להורדת ערכת רישום לחוגים 2019-2020 לחצו כאן

 

 
ערכת רישום לחוגי "פנאי העיר" שנת פעילות תש"פ 2019-2020

נא למלא את כל הפרטים בטופס 

פרטי הנרשם:
שם משפחה:________________ שם פרטי:______________ ת.ז________________ מין: ז/נ
תאריך לידה: _____________ רחוב ומס __________________ תא דואר ____________ מיקוד _______________ ישוב____________________
שם האם ___________________ טלפון נייד____________________________
שם האב ___________________ טלפון נייד __________________________
דואר אלקטרוני _____________________________
איך הגעת אלינו? אתר "פנאי העיר" / אתר עירייה / מכוון / עיתון / המלצה / סמס / ______


פרטי המשלם ואמצעי התשלום:
שם משפחה ________________ שם פרטי ________________ מחיר החוג:____________
לאמצעי תשלום סמן V :
□ מזומן □ צ'קים □ אמריקן □ דיינרס □ ישראכרט □ ויזה □
שם בעל הכרטיס____________________________ מס' ת.ז__________________
מס' הכרטיס _________/__________/________/_________ תוקף הכרטיס____/ _____
ניתן לשלם עד 5 תשלומים, יש להקיף בעגול מס תשלומים רצוי 1 2 3 4 5


הנני מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה ופרטי החוג ידועים לי ובהסכמתי.
אני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין החוג , תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מתחייב למלא אחר תקנות היחידה.
תאריך _______________ חתימת ההורים ______________


שם החוג:

שעות פעילות:

עלות:

תאריך תחילה:

נהלי רישום לחוג תש"פ– פנאי העיר חדרה


1. פתיחת וסגירת חוג מותנית במספר נרשמים.
2. ההנהלה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל החוג כולו, ימי הפעילות וכו'.
3. במקרה של ביטול החוג במלואו על ידי ההנהלה יוחזר הכסף לנרשמים.
4. משפחה החייבת כספים לעמותה לתרבות הפנאי, לא תורשה להשתתף בחוג.
5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 10 ₪ .
6. פנאי העיר חדרה אחראית על ילדי החוג המשתתפים בחוג, בשעות פעילות החוג בלבד.
7. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב
בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של החוג.
8. לפנאי העיר חדרה שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות החוגים בהתאם
לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
9. ידוע לי כי פעילות פנאי העיר חדרה מצולמת ואני מאשר/ת בחתימתי את פרסום
תמונות בני/בתי בערוצי המדיה השונים ובפרסומים עתידיים של פנאי העיר חדרה.
בנוסף, אני מאשר קבלת מידע שיווקי לגבי פעילויות פנאי העיר חדרה במייל, SMS וכו'.
10. מנוי זכאי לשיעור התנסות אחד בחינם (לא כולל שיעורי מוזיקה. שיעור ניסיון - בתשלום).
חיסורים
משתתף לא יזוכה בגין חיסור בחוג שנרשם אליו.
ביטול השתתפות
1. בקשות להפסקת הפעילות בחוג יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות מרכז הפנאי/ היחידה.
2. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות המייל / פקס ובמקרה זה יש לוודא קבלה. לא יתאפשר ביטול טלפוני. ללא הודעות בכתב ואישור מהעמותה ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.
3. הגבייה תהיה עד לסוף אותו חודש בו הודיע המנוי על ביטול בכתב.
4. אפשרות ביטול עד לתאריך 30.4.2020 למען הסר ספק, לא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות לאחר 30/4/2020.
5. מנוי הנעדר חודש ומעלה מסיבה בריאותית- יגיש אישור רפואי מתאים תוך חודש מיום האירוע. במקרה זה, לאחר אישור העמותה, יזוכה המנוי על היעדרותו.
6. אין אפשרות לבטל השתתפות בקורסים/ סדנאות. אין ביטול והחזר כספים רטרו'.
7. אין החזרי תשלום/ שיעורים בגין חופשות חגים וימי שבתון.
8. במידה ומדובר ברישום ילד/ה להורים גרושים/ פרודים וכיוצ"ב- הריני מצהיר כי הרישום לפעילות על דעתו ובהסכמתו של ההורה השני של הילד. ככל שאין הסכמה- יש לפנות למוקד השירות לתושב 04-9118806 להמשך רישום

שם ההורים _____________ תאריך __________ חתימה _________

טופס הצהרת בריאות לחוגים תשע"ט 2019-2020
שם הנרשם ____________________ ת.ז ________________
שם החוג _________________________ גיל הנרשם __________

אני מצהיר/ה בזאת כי: (נא לסמן)

במידה ומדובר בנרשם מתחת לגיל 18:
הורי הנרשם/ ת ___________________ __________________

□ לא ידוע לי על מגבלה בריאותית המונעת מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בחוג .
□ יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בחוג

במידה ומדובר בנרשם מעל לגיל 18:
□ לא ידוע לי על מגבלה בריאותית המונעת ממני להשתתף בפעילות הנערכת בחוג .
□ יש לי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בחוג כדלקמן:

אם צוינה מגבלה רפואית כלשהי מעלה- אנא פרטו:
תיאור המגבלה:
האם המגבלה מפריעה להשתתפות ב:
פעילות גופנית, ציין : ______________________________________________
השתתפות בפעילות אחרת, ציין : _____
מצ"ב אישור רפואי שניתן מאת______________: לפעילות בחוג.

יודגש- חל איסור מוחלט על מתן תרופה כלשהי ע"י הצוות במסגרת החוג !
טלפון חירום_______________________
אני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי במצב הבריאות הנ"ל אדווח מידית למדריך.
בנוסף, ידוע לי כל האחריות לנזקים ו/או כל פציעה שייגרמו לי עקב ליקוי/שינוי במצב בריאותי בעת פעילות בחוג תחול עלי בלבד ופנאי העיר חדרה לא תישא בכל אחריות שהיא לנזקים אלה.
שם הנרשם:___________ שם ההורים__________: תאריך _________
חתימה_____________

 

 

 

צרו קשר:
  • פנאי העיר חדרה
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118806
  • פקס: 04-8525191
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות