חיפוש באתר

אישור קבלה לצהרון+נספח 6

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

 

נספח 6 - תש"פ

 

לכבוד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הנדון: בקשה והצהרה של זוג הורים / הורה יחיד לקביעת זכאות להשתתפות בשכר לימוד בצהרון הבקשה להשתתפות תוגש עבור ילדים השוהים בצהרון חמישה ימים בשבוע בלבד! אני החתום מטה, שפרטיי מפורטים להלן, מבקש לקבל השתתפות האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במימון עלות שהיית ילדי/ילדתי בצהרון, בהתאם למבחני התמיכה לעניין זה.

 

1. פרטים אישיים:

שם פרטי אם: שם משפחה: מס' תעודת זהות:
     
שם פרטי אב: שם משפחה: מס' תעודת זהות:
     
טלפון נייד: טלפון נוסף: דואר אלקטרוני:
     

 

 

2. פרטי הילד/ה עבורו/ה מבוקש הסיוע ומועד תחילת שהותו/ה במסגרת הם כלהלן:

 

שם ושם משפחה מס' תעודת זהות תאריך לידה
     
כתובת הצהרון בו שוהה הילד/ה מועד תחילת השהות בצהרון מוטב הצהרון
     

 

אני מצהיר, כי אני או ילדי/ילדתי לא מקבלים השתתפות או סבסוד בגין השהותשל בצהרון, שפרטיו מופיעים בסעיף 2 לעיל, מכל גוף במדינה, או רשויות מקומיות, וכי במוסד בו ילדי/ילדתי לומד/ת, במהלך שעות החינוך הפורמאליות, לא פועלת תוכנית יום חינוך ארוך )יוח"א( ואינו/ה זכאי/ת לשהות במסגרת אחרת אשר מאריכה את יום הלימודים במימון הרשות המקומית או המדינה, למעט שהות בתוכנית "אופק חדש" המתקיימת עד לשעה 14:00.

 

אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי כדלקמן:

3. הזכאות להשתתפות המדינה בשכר לימוד חלה רק בגין שהייה בצהרון ובלבד שהילד שוהה בו חמישה ימים בשבוע, ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים במבחני התמיכה לשנת הלימודים הרלוונטית ובכפוף לנכונותן של ההצהרות הנמסרות על ידי מבקש התמיכה במסגרת בקשה לקבלת תמיכה.

4. יש להגיש את הבקשה עד חודשיים מיום קבלת המוטב לצהרון ובכל מקרה לא יאוחר מיום 2020/05/22. השלמת מסמכים לבקשה קיימת בלבד ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 2020/06/30. אם לא אמציא את המסמכים במועדים האמורים או אם לא אעמוד בתנאי הזכאות כמפורט במבחנים, לא אהיה זכאי להשתתפות בשכר לימוד וכל העלויות יחולו עליי.

5. גובה התמיכה ייקבע על סמך הפרטים שמסרתי, לרבות הנספחים שיצורפו לבקשתי. כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי עשוי להשפיע על זכאותי לתמיכה או גובה התמיכה ולפיכך הנני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שמסרתי.

6. המשרד רשאי במהלך שנת הלימודים לדרוש מסמכים עדכניים של מבקש התמיכה כתנאי להמשך תשלום התמיכה. המשרד יעדכן את גובה התמיכה, כלפי מעלה או מטה, על בסיס המסמכים העדכניים.

7. במקרה של אי הגשת המסמכים הנדרשים או אי מסירת דיווח על שינויים כאמור – יופסק תשלום התמיכה החל מהמועד בו לדעת המשרד חל השינוי במצבו ומבקש התמיכה יידרש להשיב באופן מיידי את סכום התמיכה שקיבל ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למשרד בהתאם לכל דין. אני מסכים, כי המשרד יקזז סכום זה מכל סכום אחר המגיע לי מהמשרד במסגרת מבחנים אלו או כל תכנית אחרת לה אני זכאי, כל עוד לא אשיב את הסכום כאמור.

8. אם הילד התחיל לשהות בצהרון לאחר ה-15 לחודש, התשלום על מחצית החודש הראשון תהיה על חשבוני, והמשרד יתחיל את הסבסוד רק מתחילת החודש שלאחר מכן.

9. הארגון המפעיל קיבל מוטב מהמשרד על פי הצהרותיו והמסמכים שהוא צירף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי נוהל פתיחת מוטב להפעלת צהרונים לשנה"ל תש"פ המפורסם באתר המשרד.

 

תאריך:
שם האם: חתימה:
שם האב: חתימה:

 

אישור מנהל/ת הצהרון

אני: (שם מלא) בעל/ת ת.ז: מצהיר/ה כי הילד/ה הנ"ל שוהה בצהרון המופעל על ידי. הריני להצהיר, כי איני מקבל/ת מכל גוף אחר במדינה, לרבות הרשות המקומית, השתתפות או סבסוד בגין שהותו/ה של הילד/ה בצהרון.

 

חתימת מנהל/ת הצהרון:

 

צרו קשר:
  • פנאי העיר חדרה
  • הלל יפה 26, חדרה
  • חדרה
  • 04-9118806
  • פקס: 04-8525191
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat