הצהרה והתחייבות הורים המבקשים לשלם במזומן לצהרון

חתמו כאן

התקנון

אני ההורה והאפוטרופוס הטבעי של הילד.1. אני מבקש כי התשלום שיבוצע על ידינו לצהרון בעבור הקטין יבוצע במזומן, בתשלום חודשי.2. ידוע לי כי תנאי להסכמת העמותה לתשלום חודשי במזומן כמבוקש, הכרוך, בין היתר, בהיעדר בטוחות לתשלום ובתקורות חודשיות של טיפול בגביית הכסף, הינו כי בעת רישום הילד לצהרון, ישולם סך של חודשיים מראש עבור השתתפות הילד בצהרון. תשלום כאמור מכסה את פעילותו של הילד בחודש הראשון להשתתפותו בצהרון ואת התשלום בעבור החודש האחרון של השתתפותו של הילד בצהרון.אני מצהיר בזאת כי תנאי זה מוסכם עלינו ועם הרישום לצהרון יבוצע תשלום עבור שני חודשי פעילות בצהרון כאמור.3. אני מתחייב כי החל מהחודש השני להשתתפות הילד בצהרון, אדאג להעביר לעמותה תשלום במזומן עבור הפעילות בצהרון לכל חודש, וזאת לא יאוחר מהיום ה -5 לכל חודש, בגין אותו החודש.4. ידוע לי ומוסכם עלי כי אי עמידה בתשלום לצהרון עד 5 לחודש כאמור תהווה הודעת ביטול השתתפות הילד בצהרון ובהתאם, יהיה הילד מנוע מלהשתתף בצהרון החל מהחודש הקלנדרי העוקב לאי התשלום כאמור, תוך שהתשלום ששולם במעמד הרישום עבור חודש הפעילות האחרון של הילד בצהרון, יכסה את השתתפותו בצהרון בחודש זה.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"