צ'ק ליסט בטיחות לנאמני הבטיחות ביחידות

מערכות
בדיקת תקינות
בחצר
במבנה
תאורות
חשמל
מטפי כיבוי - המצאות / תקינות
יציאות מילוט
בדיקות אחזקת מבנה
ניקיונות
תחזוקת מזגנים
תחזוקת מבנה
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"