טופס הרשמה מקוון למתנדב/ת

הנחיות למילוי הטופס:

מעוניינים להיות חלק משינוי?
מחפשים עשייה שתעניק לכם אפשרות לתרום תוך כדי מיצוי אישי?
פנאי העיר פועלים בכל המרחבים הקהילתיים בעיר ומפעילים מערך מתנדבים בתפקידים שונים ומגוונים.
אנחנו מזמינים אתכם להתנדב באופן ובזמן שנכון לכם ביותר!
בחרו את התחום ואת האיזור שבו אתם מעוניינים להתנדב בקישור המצורף, ותצטרפו לקהילת המתנדבים שלנו.

האם יש רכב ברשותך?:
מעוניין להתנדב במרחב קהילתי:
תחומי התנדבות:

חלוקת מזון
קניות
שיחות תמיכה ועידוד למבוגרים בודדים
תיקונים ביתיים
ייעוץ בתחומים שונים
מוקד טלפוני
אחר
האם קיימת מבחינתך מוכנות להתנדב גם בשעת חירום?
חתמו כאן

התקנון

הצהרות המתנדב/ת:

 1.  ידוע לי והנני מסכים לכך שלא אהיה זכאי לקבל תמורה בגין התנדבותי והנני נוטל על עצמי את מלוא האחריות בגין כל הקשור והכרוך בהתנדבותי אצלכם.
 2.   
 3.  ידוע לי והנני מסכים לכך שאין ביני לבין העמותה יחסי עובד-מעסיק ולפיכך לא אהיה זכאי לקבל מידי העמותה או מי מטעמה תמורה ו/או שכר ו/או זכויות כלשהן כגון זכויות פנסיה ו/או חופשה ו/או מחלה ו/או דמי הבראה ו/או החזר הוצאות נסיעה ו/או פיצויי פיטורים או כל זכות אחרת הקשורה ו/או הנובעת מיחסי עובד – מעסיק, בגין התנדבותי.
 4.  לפיכך, אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כלפי העמותה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר עם תקופת התמחותי בהתנדבות אצלכם ו/או סיומה לרבות בגין טענת קיום יחסי עבודה ו/או בגין נזקי גוף ו/או רכוש.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב לשפות ולפצות את העמותה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהיא תחויב בהם, לרבות, בין השאר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בקשר עם קביעת ערכאה משפטית כי הייתי או כי הנני עובד שכיר של העמותה. כמו כן, ומבלי לגרוע מזכות העמותה לקבל ממני את מלוא הסכומים שיגיעו לה, תהא רשאית העמותה לקזז את הוצאותיה ונזקיה בקשר עם קביעה כאמור מכל סכום שיגיע לי ו/או לכל גורם שלישי בגין קביעת ערכאה משפטית כאמור.

אני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי לבצע את התפקיד בו אתנדב בצורה הטובה ביותר, במסירות ובנאמנות.

 1.  הנני מתחייב כלפיכם לשמור על סודיותן של כל הידיעות אשר תגענה לידיעתי בתוקף התנדבותי ולא לגלותם לאדם, פרט למי שזכאי לכך עפ"י דין, גם לאחר הפסקת התנדבותי אצלכם.
 2.  אני מתחייב/ת שלא להעביר לכל אדם או גורם, כל מידע, מסמך, פרט מזהה אודות מקבל השירות ומשפחתו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאחד הגורמים המוסמכים ו/או ממקבל השירות, ו/או במידה ומסירת המידע מתחייבת עפ"י חוק.
 3.  אני מתחייב/ת שלא להשתמש בפרטי מקבל השירות שיגיעו לידיי לצרכים אחרים ו/או לצרכים המניבים לי רווח בכל דרך וצורה שהיא.
 4.  אני מתחייב כלפיכם, כי ככל שאשתמש בשרותי המחשוב של  העמותה, לרבות מאגרי מידע, דואר אלקטרוני וכל תוכנה אחרת, אעשה זאת אך ורק לצרכי פעילותי ההתנדבותית אצלכם ולא למטרות פרטיות, מסחריות, או לשימוש גורמים אחרים. בנוסף, בהתקיים נסיבות בהן תהיה לכם סיבה סבירה לחשוד כי במחשב ו/או בגישה למחשב אשר ניתנו לי לצרכי התנדבותי, ככל שניתנו, נעשה שימוש בלתי חוקי ו/או שימוש אשר חושף אתכם לתביעות צד שלישי ו/או שימוש שיש בו כדי לפגוע בכם, תוכלו לבצע פעולות לבדיקת השימוש במחשב, באינטרנט ובדוא"ל, וככל שבבדיקות אלה יתגלה מידע בדבר פעולות אי-חוקיות או פעולות הנוגדות את הנורמות הנהוגות אצלכם, תהיו רשאים לעשות שימוש בתכנים אלה בעתיד, לרבות הטלת סנקציות כנגדי.
 5.   
 6.  אני מצהיר כי מעולם לא הורשעתי בביצוע עבירת מין וידוע לי כי תנאי לתחילת התנדבות הינו העברת אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתי,  בהתאם להוראות החוק" למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים התשס"א 2001".
 7.   

ידוע לי כי הפנייתי להתנדבות נעשית על ידי עיריית חדרה וכי פרטיי מועברים על ידי עיריית חדרה לביטוח הלאומי לצורך בירור זכאות לזכויות כמתנדב. הכרה בהתנדבות על ידי הביטוח הלאומי, ככזו שעשויה לזכות ב"תגמולים למתנדבים", הינה בהתאם בכפוף לתנאי הביטוח הלאומי ובין היתר בכפוף לכך שההתנדבות הינה בתחומים המוכרים על ידי הביטוח הלאומי. לבירור זכאות יש לפנות ישירות לביטוח הלאומי.

אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים, ועל אחריותי הבלעדית, וכן אני מתחייב לפעול ע"פ הנ"ל.

הכתוב מעלה מתייחס לגברים ונשים כאחד, ומנוסח בלשון זכר מטעמי בהירות.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"